Formy podpory

A. Programy a granty

Hlavnou formou podpory je poskytovanie finančných príspevkov v rámci programov a grantov na podporu energetickej efektívnosti.
V súčasnosti podporujeme:


GP 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Program sa ďalej člení na nasledujúce podprogramy:
 • 01/A Mikro-kogenerácia – výkon do 50 kWe (napríklad – rodinný dom)  
 • 01/B Kogenerácia - výkon 50 kW (vrátane) až 1 MWe (napríklad nemocnica, plaváreň...)
 • 01/C Trigenerácia - výkon do 1 MWe (napríklad nemocnica, plaváreň a podobne)

GP 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

V rámci programu je možné podať žiadosti v dvoch podprogramoch rozdelených podľa typu žiadateľa na podprogram 02/C - Verejné budovy a podprogram 02/D - Školy a školské zariadenia, ktoré môžu získať podporu na nasledujúce energetické opatrenia:

 • C1 resp. D1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie strechy/stropu nad posledným vykurovaným podlažím (sedlové strechy bez využitia povaly), stropu nad nevykurovaným priestorom a ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi a/alebo
 • C2 resp. D2 - výmenu okien – nové okná musia mať nainštalované štrbinové vetranie pre výmenu vzduchu zabezpečujúce mikroventiláciu i pri zatvorenom okne

GP 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel


Program 03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel je rozdelený do dvoch podprogramov:

 • 03/A Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)
 • 03/B  Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie a chladenie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)

GP 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu 


Program podporí projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy a distribúcie zemného plynu, ktoré konkrétne pomôžu zlepšiť environmentálne a bezpečné prostredie okolo nás.

GP 05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG

Program sa ďalej člení na nasledujúce podprogramy:
 • 05/A Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG vo verejnom sektore
 • 05/B Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG pre fyzické osoby

B. Vlastné projekty

Sú financované a riadené z vlastných zdrojov, pričom na realizácii sa podieľajú aj iné neziskové organizácie, ktoré prispievajú svojím know-hov a skúsenosťami z oblasti školstva a vzdelávania.
V súčasnosti realizujeme:

EkoFond pre školy

 • Základné školy – pre I. stupeň ZŠ
 • Stredné školy – pre stredné odborné školy so zameraním na energetiku, stavebníctvo, inštalácie a opravy technických zariadení budov

C. Partnerské projekty

Spolupráca môže byť jednak vo forme finančného príspevku na realizáciu projektov, alebo formou spolupráce v rámci vlastných disponibilných odborných a personálnych kapacít EkoFondu, n. f., pri určení zamerania, rozsahu a podmienok projektov, ako aj pri ich organizácii a vyhodnotení.
Doteraz sme podporili:

 • tvorbu tematického a informačného portálu www.ekologika.sk
 • vydanie aktualizovanej publikácie Obnoviteľné zdroje energie I . v anglickom jazyku ako aj v dvojjazyčnej elektronickej verzii, ktorá pokrýva problematiku alternatívnych zdrojov energie
 • doma i v zahraničí vydanie publikácie Architektúra energetických výrobní na báze zemného plynu, ktorá je svojím obsahom prvá na Slovensku
 • medzinárodnú ekologickú súťaž EKO 2009

Novinky

2/66
30.11.19996,503x zobrazené
Odhaľte budúcnosť alternatívnych, k prírode šetrných dopravných prostriedkov a získajte zaujímavé výhry! EkoFond, n. f., zriadený SPP, a. s.,...

Médiá

1/34
30.11.19998,826x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.