DomovMédiáEkoFond vybral najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu o zemnom plyne

EkoFond vybral najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu o zemnom plyne

EkoFond vybral najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu o zemnom plyne Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého ročníka súťaže pre II. stupeň základných škôl o najkreatívnejšiu hodinu na tému Zemný plyn a energie 3. tisícročia. Do súťaže sa prihlásilo 207 základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Hlavnú cenu – energetický audit budovy školy – získali Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Kremnica a Cirkevná spojená škola Snina.

EkoFond, ktorý zriadil Slovenský plynárenský priemysel, a.s (SPP), vyhlásil súťaž pre učiteľov a žiakov II. stupňa základných škôl ako súčasť dlhodobého projektu EkoFond pre školy. Cieľom tohto projektu je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. 

„Je nepochybné, že generácia mladých ľudí sa bude musieť zaoberať riešením racionálneho získavania energie oveľa viac, ako tá naša. Práve preto sme sa pri posudzovaní kreatívnej hodiny sústredili na spôsob, akým učitelia dokážu pútavo vysvetliť svojim žiakom základy hospodárneho a šetrného zaobchádzania s neobnoviteľnými zdrojmi energie, ku ktorým patrí aj zemný plyn,“ uviedol pri vyhlasovaní výsledkov súťaže Jean-Jacques Ciazynski, predseda správnej rady EkoFondu. 

Jedným z kritérií pri posudzovaní kvality hodiny bolo aj interdisciplinárne prepojenie vyučovacích predmetov prostredníctvom zadanej témy. „Naším cieľom bolo podnietiť žiakov myslieť v súvislostiach a proaktívne pristúpiť k riešeniu zadaných úloh,“ vysvetlila Eva Guliková, správkyňa EkoFondu. 

Prostredníctvom súťaže EkoFondu sa učitelia sa mohli stať spolu so svojimi žiakmi tvorcami a zároveň účastníkmi kreatívnej vyučovacej hodiny ľubovoľného predmetu na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“. Do súťaže sa prihlásilo 207 škôl, z ktorých 122 zrealizovalo celkovo 134 kreatívnych hodín, pričom každá škola mala možnosť prihlásiť do súťaže dva projekty. V dvojkolovom hodnotení posudzovali kvalitu jednotlivých hodín 4 komisie zložené z odborníkov z oblasti energetiky, pedagogiky a ekológie. Do finále sa prebojovalo 15 základných škôl s najpútavejšími príspevkami.

„Ocenenie kreativity pani učiteľky Miriam Libovej je veľkou motiváciou nielen pre jej kolegov, ale aj pre žiakov ďalších tried. Navyše povedomie o tom, ako šetriť energie môže pomôcť šetriť prostriedky aj našej škole,“ povedala po vyhlásení výsledkov Viera Kubičková riaditeľka Základnej školy Hliník nad Hronom. "Prírodné vedy sa postupne dostávajú na okraj záujmu mladých ľudí. Kreatívny prístup k environmentálnym témam môže zvýšiť záujem o túto dôležitú oblasť vzdelania,“ dodala Miriam Libová, autorka najvyššie ocenenej kreatívnej hodiny. 

Popri finančných prostriedkoch na nákup učebných pomôcok, EkoFond ocenil školy na prvých troch miestach vo forme finančného príspevku na zrealizovanie komplexného energetického auditu budovy školy. Školy, budú mať na tomto základe možnosť požiadať o príspevok na realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie hospodárnosti budov v rámci ďalších vyhlásených grantových programov EkoFondu. V prípade úspešného projektu tak môžu získať prostriedky na zatepľovanie obvodového plášťa budov, výmenu okien, či hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizáciu a pod. Viac informácií o programoch fondu ako aj výsledkoch súťaže nájdete na www.ekofond.sk

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov a vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a vlastné projekty, ako sú súťaže pre študentov a žiakov či štipendijné programy. 
Správna rada EkoFondu schválila rozpočet na rok 2009 na ďalšiu podporu programov a grantov v nasledovných oblastiach: zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, podpora progresívnych technológií na báze zemného plynu, podpora využitia stlačeného zemného plynu v doprave. 

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.