DomovMédiáOTS: Ekofond začína pomáhať

OTS: Ekofond začína pomáhať

OTS: Ekofond začína pomáhať

Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu energetickej efektívnosti. Prostredníctvom neinvestičného fondu bude podporovať projekty zamerané na úsporu energií a zlepšenie kvality životného prostredia.

Programy na podporu energetickej efektívnosti patria medzi priority politiky Európskej únie. V súlade so Zelenou knihou Európskej komisie prijala vláda SR *Akčný plán energetickej efektívnosti, ktorý má ambíciu dosiahnuť trojpercentnú úsporu energetickej spotreby v roku 2010. SPP sa ako významný hráč na slovenskom energetickom trhu rozhodol reagovať na celoeurópske snahy udržať spotrebu energie na efektívnej úrovni a inicioval činnosť fondu na podporu environmentálnych projektov. "Tento neinvestičný fond sa bude sústreďovať na pomoc pri realizácii projektov na úsporu energií, čím chceme prispieť k zníženiu vysokej energetickej náročnosti Slovenska," vysvetľuje Eva Guliková, správca EkoFondu.  "Založením Ekofondu chceme inšpirovať ďalšie veľké spoločnosti k tomu, aby tiež aktívne začali riešiť svoj podiel na zlepšení životného prostredia a efektívne využívanie energií," zdôraznil predseda Správnej rady tohto neinvestičného fondu a predseda Predstavenstva SPP, a. s., Philippe Boucly.  EkoFond pripravuje v súčasnosti stratégiu podpory projektov a grantov, na ktoré plánuje v roku 2008 zverejniť výzvy. V rámci projektov na úsporu energií sa bude EkoFond zameriavať na oblasť progresívnych technológií na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti (napr. kogenerácia, trigenerácia) a energetickej hospodárnosti budov najmä tých subjektov, ktoré sú financované z verejných zdrojov (napr. školské a zdravotnícke zariadenia).  Skupina SPP plánuje zabezpečiť zdroje na začiatok činnosti EkoFondu v sume minimálne 200 miliónov SKK.

*Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010 vypracovalo MH SR v nadväznosti na Koncepciu energetickej efektívnosti SR. Tá je súčasťou Stratégie energetickej bezpečnosti SR s výhľadom do roku 2030. Hlavným zámerom koncepcie je dosiahnuť postupné zníženie energetickej náročnosti Slovenska na úroveň Európskej únie. V dokumente nazvanom "Zelená kniha o energetickej efektívnosti" si Európska komisia stanovila dlhodobý cieľ usporiť 20% spotreby energie EÚ v porovnaní s prognózami na rok 2020.

Správca EkoFondu:
Eva Guliková

Správna rada EkoFondu:
predseda Správnej rady EkoFondu:
Philippe Boucly
členovia Správnej rady EkoFondu:
Stéphane Grit
Anton Novák
Irena Belohorská
Peter Foľvarský
František Vajs

Životopisy členov Správnej rady EkoFondu:

Philippe Boucly predseda správnej rady
V roku 1972 promoval na École Polytechnique a v roku 1974 na Národnej vysokej škole banskej v Paríži. Počas svojej profesionálnej praxi sa venoval riadeniu rôznych aktivít a projektov. Pôsobil tak vo Výskumnej divízii Gaz de France, ako aj v Medzinárodnej divízii Gaz de France, v ktorej od roku 1994 riadil spoluprácu s ruským Gazpromom a rozvoj projektov vo východnej Európe a SNŠ. V rámci aktivít v Medzinárodnej divízii Gaz de France bol predsedom predstavenstva ECOGAZ, dcérskej spoločnosti Gaz de France na rozvoj projektov zameraných na úspory energie a účinné využívanie zemného plynu. Od roku 2002 začal pôsobiť v predstavenstve SPP, a.s. Od 1. júla 2007 je predsedom predstavenstva SPP, a. s.

Stéphane Grit člen správnej rady
Absolvoval École Polytechnique a École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, kde sa špecializoval na aeronautiku a vesmír. Po niekoľkoročnej praxi vedúceho programu testovania letov začal pôsobiť ako vedúci divízie jadrového priemyslu na generálnom direktoriáte pre energetiku francúzskeho ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu. Od roku 1998 do r. 2004 mal na starosti prípravu a realizáciu vládnej politiky v jadrovej oblasti. V roku 2004 vstúpil do Gaz de France ako člen prevádzkovateľa distribučnej siete pre oblasť Britanny. Od mája 2007 je členom a od 1. júla 2007 predsedom Predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a. s.

Anton Novák člen správnej rady
Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave absolvoval rigoróznu skúšku z medzinárodného práva (1983) a 1. atestáciu - sudcovskú skúšku na Ministerstve spravodlivosti SR (1988). Bol právnym poradcom Úradu vlády SR (1990), prvým podpredsedom Protimonopolného úradu SR (1990-1991). Od roku 1992 pôsobí ako advokát Slovenskej advokátskej komory s hlavným zameraním na obchodné, firemné a protimonopolné právo. Od 9. februára 2007 je podpredsedom Predstavenstva SPP, a. s.

Irena Belohorská - člen správnej rady
 
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia zameraného na medicínu pracovala v Národnom onkologickom ústave. V rokoch 1992-1993 viedla v pozícii riaditeľky Fakultnú nemocnicu. Na základe svojich skúseností poslankyne federálneho zhromaždenia ČSFR a neskôr poslankyne NR SR pôsobila aj vo vládnych štruktúrach. V rokoch 1993 - 1994 bola štátnou tajomníčkou a neskôr i ministerkou zdravotníctva. Od roku 2004 je poslankyňou Európskeho parlamentu, kde sa aktívne zapája do práce niekoľkých výborov, o. i. výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa. V roku 2007 sa stala podpredsedníčkou parlamentného zhromaždenia EÚ a krajín Latinskej Ameriky - EUROLAT.

Peter Foľvarský člen správnej rady
Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave ukončil aj štúdium na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov. Následne sa venoval aktivitám zameraným na Európsku integráciu bývalej ČSFR a po rozdelení republiky aj integráciu samostatného Slovenska. V rokoch 1997 - 2006 pracoval vo Švajčiarsku v oblasti environmentálnej politiky a v oblasti rozvoja systémov zameraných na zvýšenie kvality ovzdušia. Od roku 2006 v rámci SR naďalej pracuje v oblasti environmentálnych projektov, ktoré sa zaoberajú prípravou systémov na zvýšenie efektívnosti ochrany a kvality ovzdušia.

František Vajs člen správnej rady
V roku 1975 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Počas svojej profesionálnej praxi pôsobil na niekoľkých vedúcich pozíciách, napr. ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa Okresného stavebného podniku v Banskej Bystrici, vedúci odboru prevádzky a investícií Univerzity Mateja Bella, a i. Od roku 2006 riadi odbor financií a rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja.

KONTAKT:
Mgr. Patrícia Kubicová
Útvar externej komunikácie
Sekcia PR
SPP, a. s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Tel.: 5869 2233

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.