• user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 3522 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/ekofondsk/domains/ekofond.sk/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'ekofond' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/ekofondsk/domains/ekofond.sk/public_html/modules/block/block.module on line 433.
DomovMédiáSPP prostredníctvom EkoFondu podporí inovatívne projekty s využitím zemného plynu

SPP prostredníctvom EkoFondu podporí inovatívne projekty s využitím zemného plynu

SPP prostredníctvom EkoFondu podporí inovatívne projekty s využitím zemného plynu

Bratislava, 14. november 2008 - EkoFond, neinvestičný fond zriadený Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP), zverejnil v týchto dňoch výzvu na podávanie projektov v rámci programu Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu. Celková suma, ktorú SPP vyčlenil na programy zamerané na znižovanie energetickej náročnosti Slovenska, predstavuje doteraz 105 miliónov Sk (€3 485 361, 48). Aktivity SPP a EkoFondu sa plne zhodujú s politikou Európskej komisie, ktorá vo štvrtok predstavila svoje zámery v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti.

V rámci programu Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu SPP prostredníctvom EkoFondu podporí v súlade s Inovačnou politikou SR  na roky 2008 -2010 aktivity v dvoch oblastiach. Prvá oblasť zahŕňa projekty zamerané na aplikovaný výskum a vývoj moderných technológií s cieľom zlepšovania životného prostredia. Druhou oblasťou podpory budú projekty umožňujúce koexistenciu a netradičné spojenie zemného plynu s obnoviteľnými zdrojmi energie (ako napr. zemný plyn a solárna energia, zemný plyn a tepelné čerpadlo), ktorých cieľom je pokles energetickej náročnosti Slovenska.
Výzvou EkoFondu na podávanie nových projektov SPP napĺňa zámery balíčka Európskej Komisie, v ktorom vo štvrtok predstavila opatrenia na zaistenie energetickej bezpečnosti, zvýšenie efektívnosti využívania energie a na podporu solidarity medzi členskými krajinami Európskej únie v oblasti energetiky. „Programy EkoFondu majú za cieľ motivovať k efektívnemu využívaniu energií. Podpora projektov, ktoré inovatívne prepájajú zemný plyn a obnoviteľné zdroje, umožňuje vyššie úspory energií,“ povedal Jean-Jaques Ciazynski, predseda Správnej rady Ekofondu.
Zavádzanie inovatívnych spôsobov využívania energie na báze zemného plynu vníma EkoFond ako investíciu do budúcnosti. „V rámci projektu podporíme tie návrhy, ktoré sú síce ambiciózne, ale zároveň zrealizovateľné. Podmienkou úspešnosti projektov je najmä kritérium efektívnosti a inovatívnosti - dobrý nápad alebo úplná novinka v oblasti vedeckého výskumu a pilotných projektov,“ uviedla Eva Guliková, správca EkoFondu.
SPP rozdelí na podporu pilotných projektov a ich implementáciu prostredníctvom EkoFondu v prvom kole programu Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu 28,3 mil. Sk (939 388 eur). Záujemcovia môžu žiadosti zasielať do 15. januára 2009. O finančný príspevok môžu žiadať právnické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť alebo právnické osoby so 100% majetkovou účasťou štátu, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť. Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria príspevkové a rozpočtové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, jednotky územnej samosprávy - obce, VÚC, školy, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.
Podrobné informácie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v programe ako aj formulár žiadosti nájdu záujemci na stránke www.ekofond.sk.

____________________________________________________________________________

Slovenský plynárenský priemysel, a.s, ako zodpovedný subjekt Slovenskej republiky zareagoval prostredníctvom EkoFondu na potreby zadefinované v Koncepcii energetickej efektívnosti SR, schválenej vládou v júli 2007. Vo februári 2007, založil neinvestičný fond EkoFond, n.f., na podporu energetickej efektívnosti. V prvej fáze svojej činnosti EkoFond podporuje projekty v 4 základných oblastiach:  implementácia progresívnych energetických technológií (kogenerácia, trigenerácia, mikrokogenerácia), energetická hospodárnosť budov, využitie stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti využitia energií. Na podporu úspešných projektov SPP vyčlenil doteraz celkovo 105 miliónov Sk (€3 485 361, 48)

 

Prehľad obsahunávrat hore