DomovMédiáŠrotovné na kotly vyčerpané

Šrotovné na kotly vyčerpané

Šrotovné na kotly vyčerpané

Bratislava, 11. júna 2009– EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojím zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyhlásil 1. júna 2009 akciu ŠROTOVNÉ NA KOTLY. Prostriedky vo výške 222 500 EUR, ktoré na tento účel vyčlenil neinvestičný fond EkoFond, boli vyčerpané 10. júna 2009. EkoFond rozdelil príspevok na kondenzačné kotly 388 žiadateľom a príspevok na kondenzačné kotly so solárnou zostavou 52 žiadateľom. Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného bola ekologická likvidácia starého kotla.

V období od 1. júna 2009 do 10. júna 2009 EkoFond zaevidoval 757 žiadostí o „šrotovné na kotly“, z toho 440 žiadostí posúdil ako oprávnené a obsahujúce všetky náležitosti, pričom 230 doručených žiadostí nebolo hodnotených z dôvodu vyčerpania rozpočtu a 87 nesplnilo formálne náležitosti. Tieto žiadosti boli denne schvaľované podľa poradia prijatej žiadosti, a to až do vyčerpania finančných prostriedkov. EkoFond každý deň zverejňoval aktuálny počet schválených žiadostí a zostatok finančných prostriedkov na svojej webovej stránke www.ekofond.sk; táto informácia bola tiež k dispozícii na Zákazníckej linke.
Cieľom akcie bolo podporiť výmenu starých, ekologicky neefektívnych vykurovacích zariadení za nové, moderné kondenzačné kotly na zemný plyn. Nové kondenzačné kotly umožnia spotrebiteľom efektívnejšiu a ekologickejšiu prevádzku – nižšiu spotrebu a nižšie emisie,  a tým aj vyšší štandard ochrany životného prostredia. Nezanedbateľným prínosom je aj vyššia prevádzková bezpečnosť nového moderného spotrebiča.
Veľmi rýchlo, už za 10 dní sa vyčerpalo šrotovné na kotly. Akciu považujeme za mimoriadne úspešnú, v prvom rade preto, že sme mohli podporiť výmenu starých zariadení za nové, efektívnejšie a bezpečnejšie. V širšom meradle záujem o akciu potvrdil, že spotrebitelia na Slovensku už premýšľajú v kontexte energetickej efektívnosti  a environmentálnej bezpečnosti. A to je jedna z kľúčových úloh EkoFondu,“ vyzdvihla jeho poslanie správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.
EkoFond v roku 2009  nad druhou vlnou šrotovného neuvažuje, zákazníci však môžu naďalej využívať zľavy na kondenzačné kotly poskytované niektorými predajcami kondenzačných kotlov. Záujemcovia, ktorí si nainštalovali aj solárne články, majú možnosť požiadať o štátnu dotáciu určenú na tento účel.
Spotrebitelia odovzdali šrotovné lístky s potvrdením o ich ekologickej likvidácii na zberných dvoroch od starých vykurovacích telies, a to najčastejšie od plynových kotlov, kotlov na pevné palivo i gamatiek.
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina spoločností SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Pomoc fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Správna rada EkoFondu schválila rozpočet 5 miliónov € na rok 2009 na ďalšiu podporu programov a grantov v nasledovných oblastiach: zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, podpora progresívnych technológií na báze zemného plynu, podpora využitia stlačeného zemného plynu v doprave.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (www.spp.sk) je energetická spoločnosť, ktorá priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Predmetom činnosti SPP je obchod so zemným plynom a zabezpečovanie obslužných, podporných a servisných služieb. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %).

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.