Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva

Názov projektu:
Využitie softwérovej a inšpekčnej technológie za účelom identifikovateľnosti a dokumentácie stavieb plynovodových zariadení
Číslo projektu:
561/PG04/2011
Podprogram:
PODPROGRAM 04/2008/A
Schválené dňa:
26.06.2012
Schválená suma:
87 516 €
Mesto:
Žilina
Kraj:
Žilinský kraj
Anotácia:
Súčasťou projektu je vytvorenie softvérového programu, ktorý dokáže poskytnúť rýchlo veľké množstvo informácií o položkách, ktoré je nutné s ohľadom na zavedené systémy kvality   zdokumentovať pri oprave resp. výstavbe plynárenského potrubia. Softvérový program dokáže v prípade  reklamácie, havárie alebo poruchy na plynovom zariadení jednoznačne identifikovať, kto urobil chybu, čo umožní okamžité vyhodnotenie a podanie podnetu na korektnú nápravu.   

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jednotnej metodiky pre identifikovateľnosť a dokumentáciu stavieb plynovodných zariadení použitím nových softvérových a inšpekčných technológii v oblasti zvárania a výskum v oblasti nedeštruktívneho skúšania zvarových spojov založených na princípe 3D ultrazvukového snímania tzv. technika PA (Phased Array) a difrakčného snímania tzv. technika TOFD (Time of Flight Diffraction Technique). Správne, efektívne a bezpečné použitie technológie zvárania ovplyvní zásadným spôsobom prevádzkové parametre plynovodov, napr. ich spoľahlivosť, bezpečnosť, zostatkovú životnosť, ale aj výšku prevádzkových nákladov súvisiacich s každodennou údržbou, opravou a zásahmi do tejto siete.

Cieľovou skupinou projektu sú prevádzkovatelia prepravy a distribúcie zemného plynu na Slovensku a ich dodávatelia. Prevádzkovatelia distribučnej siete budú môcť navrhnutú koncepciu použiť pre svoje prevádzkové podmienky a zapracovať ju do svojich interných postupov identifikovateľnosti jednotlivých stavieb plynovodných zariadení.

Očakávané kvantitatívne a kvalitatívne výsledky projektu
  • Popis najčastejších príčin porúch na vysokotlakových plynovodných potrubiach s poukázaním na špecifiká pri výbere spôsobu opravy v súlade s platnými technickými pravidlami a normatívmi a ich štatistický rozbor.
  • Databázový prehľad systematizácie povinných identifikačných údajov popisujúci reálny stav pri stavbách plynovodných zariadení.
  • Identifikácia zvárania na vytipovaných stavbách podľa možností partnera projektu a spolupracujúcich organizácii.
  • Zvyšovanie stupňa identifikovateľnosti chýb zvarových spojov použitím nových inšpekčných technológii v oblasti NDT založených na báze Phased Array a TOFD.
  • Zlepšenie interpretácie chybových indikácii v obvodových zvarových spojov použitím správne navolených softvérových aplikácii k danej NDT technológii.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.