Domov Program 04 Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu

Priebeh programu

Program 04/2008 bude mať nasledovný priebeh:

1.  Vyhlásenie/zverejnenie programu podľa komunikačného plánu
Z: EkoFond, n.f.

2.  Predkladanie a konzultácie žiadostí o finančný príspevok do 15. 1. 2009.
Z: žiadatelia

3.  Vyhodnotenie žiadostí o finančný príspevok po stránke splnenia formálnych podmienok žiadosti ako aj splnenia schválených kritérií pre poskytnutie finančného príspevku (V odôvodnených prípadoch si môže Poradný výbor počas doby hodnotenia projektu vyžiadať osobnú prezentáciu alebo doplňujúce informácie k projektu).
Z: EkoFond n.f., Poradný výbor

4.  Konečné rozhodnutie o podpore žiadostí o finančný príspevok
Z: Správna rada EkoFond, n.f.

5.  Oznámenie výsledku schvaľovacieho procesu všetkým žiadateľom
Z: EkoFond n.f.

6.   Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, s tými žiadateľmi, ktorých žiadosti boli schválené
Z: EkoFond n.f., žiadatelia

7.   Po podpise zmluvy a preukázaní zabezpečenia komplexného financovania projektu, resp. výskumnej úlohy poskytnutie 1. splátky vo výške 70% z finančného príspevku. (okrem pilotných projektov viď časť 1.4)
Z: EkoFond, n.f.

8.   Realizácia podporeného projektu
Z: žiadatelia

9.   Priebežné sledovanie plnenia podmienok schváleného projektu
Z: EkoFond n.f., žiadatelia

10. Predloženie záverečnej správy o realizácii projektu resp. výskumnej úlohy
Z: žiadatelia

11. Záverečné vyhodnotenie schváleného finančného príspevku
Z: EkoFond n.f.

12. Poskytnutie 2. splátky vo výške 30% z finančného príspevku
Z: EkoFond, n.f.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.