Medzinárodné projekty

EkoFond okrem grantových projektov, partnerských projektov a vlastných projektov podporených svojím zriaďovateľom SPP sa zapája do medzinárodných projektov financovaných rôznymi medzinárodnými donormi. Medzi takéto programy patrí Program celoživotného vzdelávania Európskej komisie, program Intelligent Energy Europe a iné európske programy v súlade s účelom EkoFondu. Zapojením sa do medzinárodných programov, ktoré sa realizujú viacerými partnermi z rôznych členských krajín Európskej únie, zabezpečujeme našu informovanosť o najnovších trendoch v oblasti energie, preberanie vyvinutých produktov a služieb, ako aj učenie sa z príkladov najlepšej praxe existujúcich inde.

  • V roku 2011 sme získali podporu z Programu celoživotného vzdelávania pre náš projekt REFUGE (Renewable Energy for FUture GEnerations) – Obnoviteľné zdroje pre budúce generácie. Hlavnými cieľmi projektu je identifikovať a zanalyzovať nové povolania v oblasti obnoviteľnej energie a prispôsobiť ich slovenským pomerom, pripraviť školenie pre výchovných poradcov a kariérnych poradcov o nových povolaniach, ako aj pripraviť učebné texty pre oblasť obnoviteľných zdrojov použiteľné pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“, vyvíjaný EkoFondom spolu so zapojenými strednými školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). Ďalšie informácie o celom projekte nájdete na stránke: www.refuge.ekofond.sk

  • V roku 2012 sa EkoFond zapojil ako partner do projektu  BUSS - Built-up Skills Slovakia predloženého v rámci programu Intelligent Energy Europe. Hlavným koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ďalšími partnermi projektu sú Slovenská inovačná a energetická agentúra, Ústav vzdelávania a služieb a Technický a skúšobný ústav stavebný a samozrejme EkoFond.  Projekt bol podporený a začal sa realizovať od júna 2012. Projekt bude trvať 24 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je pripraviť prvé kroky pre národnú politiku v oblasti zlepšenia odborného vzdelávania robotníkov v sektore stavebníctva, pomáhať riešiť výzvy zelenej ekonomiky, najmä v oblasti „nových druhov“ energie. O výstupoch z projektu vás budeme priebežne informovať.

  • V roku 2015 EkoFond získal podporu z programu EÚ Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy na realizáciu projektu EDES (Enhancing the Dual Education System in Small and Medium Size Enterpises) - Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy, pričom hlavnou cieľovou skupinou je sektor malých a stredných podnikov z oblasti energetiky a elektrotechniky, ich profesijné organizácie a zástupcovia zamestnávateľov. Hlavnými výstupmi projektu sú návrh koncepcie rozvoja systému  duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky, aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc pre odborné školy a vytvorenie metodiky pre vzdelávanie inštruktorov vzdelávacích firiem a následná akreditácia školenia pre inštruktorov v ČR a SR. Ďalšie informácie o celom projekte nájdete na webovej stránke: www.edes.ekofond.sk

 

    • V roku 2017 sa EkoFond zapojil do medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education,  Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pracovníkov v dotknutých sektoroch. Projekt je riadený fínskou spoločnosťou Kiinko Real Estate Education sr, ktorá iniciovala účasť  EkoFondu v projekte z dôvodu, že neinvestičný fond EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP, dlhodobo realizuje vzdelávacie projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cielami projektu SEER sú: - Odhad dopadov zmien z titulu prichádzajúcej energetickej revolúcie na sektor nehnuteľností; - Identifikácia nových kompetencií a potrieb školení v realitnom sektore vyplývajúcich z energetickej revolúcie; - Zhromaždenie nejlepších modelov vzdelávania a učenia sa, ktoré pokrývajú vyššie uvedené potreby v krajinách jednotlivých partnerov projektu; - Spoločná kreatívna tvorba nových myšlienok, nápadov o nových druhoch vzdelávacích produktov, kvalifikácií, ktoré by mohli byť vytvorené pre odborné a ďalšie odborné vzdelávanie určené pre sektor nehnuteľností; - Zdieľanie informácií, know-how, vzdelávacích modelov medzi partnermi projektu; - Vývoj ďalšieho odborného vzdelávania v organizáciách partnerov projektu, zamerané na sektor nehnuteľností.

 

 

 

Novinky

1/66
30.11.19995,863x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

2/34
30.11.19997,760x zobrazené
Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.