Domov EkoFond pre školy Základné školy Interaktívne hry pre I. stupeň ZŠ Súťažné hry

Herný plán súťaže

HERNÝ PLÁN SÚŤAŽE (ďalej len „Pravidlá")

I. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je neinvestičný fond, EkoFond, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:37 924 770, DIČ: 2022332763, zapísaný v registri neinvestičných fondov, registračné číslo OVVS 397/181/2007-NF (ďalej len „Organizátor").

II. Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podpora a propagácia aktivít Organizátora, pri ktorej majú účastníci súťaže možnosť mesačne vyhrať vecné ceny od EkoFondu, n. f.

III. Trvanie súťaže
Súťaž začína 16.11.2009 o 00.00 hod. a končí 27.02.2010 o 00:00 hod.

IV. Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže sa na účely Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky Pravidiel s výnimkou: - zamestnancov Organizátora, t.j. osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k Organizátorovi a ich rodinných príslušníkov, resp. blízkych osôb,
- vlastníkov a zamestnancov reklamných a promotion agentúr spojených, resp. spolupracujúcich s Organizátorom, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach spojených alebo súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže podľa Pravidiel a ich rodinných príslušníkov, resp. blízkych osôb. Hráčom (ďalej len „Hráč") sa na účely Pravidiel rozumie osoba/ dieťa vo veku 6-10 rokov, ktorá odohrá hry na stránke www.ekofond.sk.
Zapojením sa do súťaže vyjadruje každý Hráč svoj neodvolateľný súhlas s týmito Pravidlami.

V. Priebeh súťaže
Na stránke www.ekofond.sk sú umiestnené hry určené pre deti I. stupňa základných škôl. Hráči, ktorí sa ako prví umiestnia na prvých 3 miestach v rebríčkoch hier budú požiadaní o zadanie svojho nicku,e-mailovej adresy a ročníka. Na základe aktuálneho rebríčka hráčov na konci každého mesiaca (počas obdobia trvania súťaže) budú najlepší 3 hráči kontaktovaní a odmeňovaní vecnými cenami od EkoFondu. V prípade, ak však hráč nezadá, resp. zadá nesprávne požadované údaje (nick,e-mail, ročník), bude zo súťaže o ceny vylúčený. Rebríček s prehľadom hráčov (nick,e-mail) bude prístupný iba pre organizátora súťaže (administrátora).

VI. Výhry a určovanie výhercov
Pre Účastníkov sú pripravené výhry vo forme vecných cien/ reklamných predmetov s logom organizátora. Určenie výhercov a ich výhier je výlučným právom Organizátora. Výhra bude každému výhercovi doručená poštou najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia kontaktných údajov potrebných pre zaslanie výhry. Každý hráč má možnosť v rámci všetkých  hier, počas obdobia trvania súťaže, vyhrať vecné ceny od EkoFondu iba jedenkrát, pričom obdrží výhru prislúchajúcu jeho najvyššiemu umiestneniu vo všetkých hrách.

VII. Záverečné ustanovenia
  1. Oznámenie výhry: Výhercov bude o získaní výhry Organizátor informovať e-mailom, prostredníctvom ktorého bude hráč požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa) pre zaslanie výhier. Organizátor môže od výhercov požadovať vyššie uvedené informácie potrebné pre účely doručenia príslušnej Výhry, s čím Účastníci zapojením sa do súťaže súhlasia.
  2. Neúspešné doručenie Výhry: Ak sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať alebo doručiť Výhru výhercovi do štrnástich dní od skončenia mesiaca určeného na odoslanie, príslušná výhra Hráča - výhercu prepadá v prospech Organizátora.
  3. Umiestnenie pravidiel súťaže: Pravidlá súťaže sú počas doby jej trvania k dispozícii na www.ekofond.sk.
  4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá a podmienky, vrátane doby jej trvania a prípadne rozhodnúť o jej ukončení. Zmenu Pravidiel, príp. ukončenie súťaže Organizátor zverejní na www.ekofond.sk . Vymáhanie Výhier podľa Pravidiel súdnou cestou je vylúčené. Výhru podľa Pravidiel nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti.
  5. Organizátor si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na prípadné vylúčenie Účastníka z účasti na súťaži pre nesplnenie niektorej z nich.
  6. Počas termínu konania súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.