Domov

Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu


EkoFond, n. f. v súlade so svojím verejnoprospešným účelom podporuje prostredníctvom programu 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu aktivity zamerané na implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe. Cieľom programu je vytvoriť rámec reálne naimplementovaných technológií v reálnych podmienkach trvalej prevádzky, s preukázateľnými výsledkami, ktoré by slúžili ako referencie pre ostatných potenciálnych záujemcov.

V rámci programu môžu nepodnikateľské právnické osoby (napríklad  jednotky územnej samosprávy, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, spoločenstvá vlastníkov bytov) a fyzické osoby – nepodnikatelia žiadať o finančný príspevok na nákup a inštaláciu kogenerácie, trigenerácie alebo mikrokogenerácie.

Kogenerácia ako kombinovaná výroba elektriny a tepla sa dlhú dobu úspešne presadzuje v krajinách západnej Európy a uplatnenie nachádza aj v našich podmienkach všade tam, kde je snaha znížiť náklady na energiu. Uplatňuje sa v priemysle, komunálnej sfére, hoteloch, nemocniciach, plavárňach, administratívnych budovách a dokonca aj v rodinných domoch. Dôležitým argumentom v prospech kogenerácie je ochrana životného prostredia. Keďže na zabezpečenie rovnakého množstva energie je potrebné menej paliva, je aj objem vyprodukovaných emisií úmerne k tejto spotrebe nižší. Inovatívna je aj technológia trigenerácie, čiže kombinovanej výroby elektriny, tepla a chladu, ktorá je vhodná napríklad do priestorov nemocníc alebo plavární.

Štruktúra programu a výška príspevku pre žiadateľov:
01/A   Mikro-kogenerácia – výkon do 50 kWe  (napr. rodinný dom), max. 15 000 € / žiadosť
01/B   Kogenerácia - výkon 50 kW až 1 MWe (napr. plaváreň), max. 200 000 € / žiadosť
01/C   Trigenerácia - výkon do 1 MWe  (napr. nemocnica), max. 400 000 € / žiadosť

Prostredníctvom programu 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu podporil EkoFond od roku 2008 tri inštalácie kogeneračnej technológie sumou 305 904,70 €.

Základné definície
• kombinovaná výroba je výroba elektriny, ktorá vzniká súčasne pri výrobe tepla vyrábaného na účely dodávok tepla fyzickým osobám alebo právnickým osobám a dodávok na technologické účely,
• mikrokogenerácia je kombinovaná výroba veľmi malých výkonov v zariadeniach s inštalovaným elektrickým výkonom menším ako 50 kW,
• kogenerácia malých výkonov je kombinovaná výroba v zariadeniach s inštalovaným elektrickým výkonom od 50kW vrátane, do 1MW
• trigenerácia je kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu; ide o spojenie kogeneračnej jednotky a chladiacej jednotky,
• vysoko účinná kombinovaná výroba je kombinovaná výroba veľmi malých výkonov a malých výkonov, pri ktorej vzniká úspora primárnej energie v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny alebo kombinovaná výroba, pri ktorej vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 % v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny.


Prehľad podporených projektov nájdete na podstránke Schválené žiadosti

Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z neinvestičného fondu EkoFond, n.f.


V súčasnosti nie je v grantovom programe 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Novinky

1/12
18.2.20145,342x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20098,319x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...