Domov EkoFond pre školy

V. ročník Súťaže pre školy

Aj v školskom roku 2012/2013 spustil EkoFond súťaž pre aktívnych a kreatívnych učiteľov a žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku. Súťaž bola súčasťou dlhodobého projektu s názvom EkoFond pre školy, ktorého cieľom je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, a zároveň facilitovať inovatívne a interaktívne prístupy vo vzdelávaní. Už 5. ročník Súťaže, tento rok na tému „Energia v našom meste“, pokračoval v tradícii predchádzajúcich ročníkov, no zároveň prinášal niekoľko nových prvkov.

Súťaž bola otvorená 22. októbra 2012, prebiehala v dvoch paralelných, samostatne hodnotených častiach – prvou bola Hlavná súťaž, druhou Súťaž v rámci modulov. V Hlavnej súťaži bola netradičnou úlohou súťažiacich tímov do 24. apríla 2013 zrealizovať a zdokumentovať kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenú miestnej komunite, pričom na tento účel mohli tímy od EkoFondu získať aj hodnotný komunikačný balíček. V Súťaži v rámci modulov (Moderné vyučovanie, Škola v akcii, Pokusy a videá) mohli súťažiaci do 15. mája 2013 v troch uzávierkach prihlasovať svoje metodické materiály k zrealizovaným aktivitám, zrealizované energetické opatrenia a popisy zrealizovaných pokusov. Do Súťaže v rámci modulov sa tento rok po prvýkrát mohli zapojiť aj žiaci a učitelia 1. stupňa základných škôl. Všetky súťažné príspevky boli hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou.

Tento rok zabodovali v súťaži EkoFondu originálne nápady ako ušetriť energiu, napríklad vypnutie každej druhej lampy v uliciach mesta, hustenie pneumatík v kolesách áut rodičov žiakov, vyhlásenie Dňa nenakupovania, vlastnoručné zostrojenie bicykla na výrobu elektrickej energie. Väčšina týchto nápadov bola podložená presným výpočtom úspory.

Víťazom sa stala Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach. Jej žiaci a učitelia získali za víťazný projekt „Kde bolo, tam boloprvú cenu - realizáciu vybraného energetického opatrenia pre svoju školu v hodnote 1 600 eur a finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok v hodnote 1 000 eur. Pani učiteľka získala osobnú odmenu 600 eur a žiaci vecné ceny v hodnote 300 eur. EkoFond odovzdal ešte ďalších 9 cien v Hlavnej súťaži a v Súťaži v rámci modulov. Všetci ocenení si zo súťaže odniesli ceny v celkovej hodnote takmer 15 000 eur. Výsledky súťaže za prítomnosti 10 ocenených škôl slávnostne vyhlásila správkyňa EkoFondu, Eva Guliková, 20.júna 2013 v kongresovej sále SPP.

Víťazi Hlavnej súťaže

HLAVNÁ SÚŤAŽ

1. miesto

Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce

Názov projektu: Kde bolo, tam bolo
Autor/ka: Mgr. Lenka Paľová

Pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej sa do kampane s názvom Kde bolo, tam bolo aktívne zapojili žiaci zo ZŠ na Ulici T.J. Moussona v Michalovciach. Jednotlivé aktivity kampane spájala téma štyroch živlov – zeme, vody, ohňa a vzduchu, ktoré zároveň upozorňovali na dôležitosť energie v našom živote. Mladí ekológovia pripomínali svojej komunite zásady šetrenia energie mnohonásobnými spôsobmi, napríklad prostredníctvom Dňa nenakupovania, vypnutím každej druhej lampy v meste, hustením pneumatík na autách rodičov, či zorganizovaním ZRPŠ pri svetle sviečok. Všetky aktivity boli podložené presným výpočtom úspory. Svoju predstavu o šetrení energie prezentovali žiaci rôznymi spôsobmi pred rodičmi, obyvateľmi mesta, ale aj predstaviteľmi mesta Michalovce. Výnimočné pritom je, že sa pri tom zameriavali na prevenciu vytvárania odpadu a plytvania energiou, nielen na odškodnenie ich výsledkov.

2. miesto

Škola: Základná škola, Mierové námestie, Handlová

Názov projektu: ENEMES - EneMes
Autor/ka: Mgr. Iveta Jakubov

Pod vedením pani učiteľky Ivety Jakubovej sa do kampane s názvom ENEMES - EneMes aktívne zapojili žiaci zo ZŠ na Mierovom námestí 255 v Handlovej. Žiaci – realizátori osvetovej kampane – si vlastnoručne vyrobili žlté odznaky so symbolom energie a oslovovali nielen svojich rodičov, učiteľov a spolužiakov, ale aj zástupcov mesta a redaktorov regionálnej TV. Žiaci oslovovali obyvateľov formou živej reklamy a vyzývali ich k triedeniu odpadu, so spolužiakmi využili metódu partnerského vyučovania, natáčali reklamné video o energii a zorganizovali vlastný „ENEMES market“, v ktorom si mohli žiaci za body získané v kampani nakúpiť zaujímavé predmety súvisiace s energiou. Svoje aktivity žiaci pre celé mesto vopred oznamovali na mestskej nástenke a v miestnom rozhlase, aby o nich čo najviac informovali občanov mesta. V rámci kampane sa prepojili jednotlivé vyučovacie predmety medzi sebou a s praxou, bol uplatnený multidisciplinárny prístup.

3. miesto

Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Názov projektu: Mysli globálne, konaj lokálne!
Autor/ka: Mgr. Darina Drusová

Pani učiteľka Darina Drusová a žiaci zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom zrealizovali v rámci svojej kampane s názvom Mysli globálne, konaj lokálne! nespočetné množstvo aktivít. Ich hlavným spoločným menovateľom bola snaha motivovať ostatných žiakov a obyvateľov mesta, aby nielen šetrili energiu potrebnú, napríklad, na likvidáciu odpadu, vo svojom každodennom živote, ale aby popri tom nezabúdali odpad, ktorý sami vytvárajú, minimalizovať. Žiaci v rámci kampane zrealizovali Ekologicko-energetický týždeň, kedy realizovali rôzne aktivity a podujatia pre verejnosť. Okrem distribúcie informačných letákov zorganizovali besedy s pracovníkmi odboru životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, s distribútorom ekologických, ekonomických a najmodernejších svietidiel, s majiteľmi nízkoenergetických pasívnych domov a s vlastníkmi slnečných kolektorov. Vo svojom ekostánku zriadili ekoporadňu, kde širokej verejnosti odporúčali rôzne energetické opatrenia a informovali o najnovších trendoch v oblasti energetiky. Kampaň svojimi rôznorodými aktivitami oslovila široké spektrum občanov.

4. - 7. miesto

Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Energiou šetríme my, skús to aj ty!
Autor/ka: Mgr. Eva Brčeková

Kampaň realizovaná žiakmi zo ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši pod vedením pani učiteľky Evy Brčekovej s názvom Energiou šetríme my, skús to aj ty! sa vhodne zamerala na energetickú efektívnosť v domácnostiach. Žiaci najprv v skupinách vytvorili modely bytov, v ktorých sa energia šetrí, resp. je racionálne a efektívne využívaná, a naproti tomu aj modely bytov, kde sa energiou plytvá. Na týchto modeloch následne navrhovali možnosti šetrenia energie a diskutovali ich so svojimi vrstovníkmi. Miestnu komunitu sa realizátori kampane rozhodli osloviť moderne – čo najväčšiemu počtu svojich známych a priateľov rozposlali e-mail, v ktorom informovali adresáta o potrebe šetrenia energie, o jednoduchých možnostiach ako šetriť, a tým podnietili ich samostatné zamyslenie sa nad problémom. Adresáta tiež žiadali o ďalšie preposlanie e-mailu. Vyvrcholením osvetových aktivít bola samotná kampaň v podobe pochodu mestom. Realizátori kampane kombináciou týchto aktivít dosiahli široké pokrytie pri informovaní o možnostiach a potrebe šetrenia energie.


Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Názov projektu: BOS energia v našej obci
Autor/ka: Mgr. Gabriela Šurínová

Kampaň s názvom BOS energia v našej obci, ktorej témou bolo šetrenie energie v troch oblastiach – B ako bicykel, O ako osvetlenie a S ako spotrebiče. Tomuto jasnému a priamočiaremu energetickému cieľu kampane boli prispôsobené všetky aktivity pre žiakov aj komunitu v obci. Žiaci pod vedením učiteľky a s pomocou svojich otcov vytvorili bicykel na výrobu elektrickej energie, čím kreatívnym spôsobom podnietili záujem žiakov o prírodné vedy. V spolupráci s obecným úradom realizátori kampane informovali verejnosť o možnostiach a finančných a energetických úsporách pri výmene verejného osvetlenia, čím jej sprostredkovali výhody rekonštrukcie a modernizácie. V neposlednom rade žiaci vyhľadávali možnosti šetrenia energie vo svojich domácnostiach v každodennom živote a o svojich zisteniach aktívne informovali spoluobčanov. Za mimoriadne zapojenie a úzku spoluprácu realizátorov kampane s miestnou komunitou patrí pani učiteľke a žiakom osobitné uznanie.


Škola: Základná škola s materskou školou, Pliešovce

Názov projektu: Energia v našej obci
Autor/ka: RNDr. Anna Macková

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Pliešovciach pod vedením pani učiteľky Anny Mackovej zrealizovali osvetovú kampaň s názvom Energia v našej obci, pričom sa zamerali na šetrenie energie v domácnostiach v obci. Žiaci pripravili anketový lístok, ktorým zisťovali či a ako obyvatelia obce šetria energiu a ako využívajú slnečnú energiu. Anketový lístok vyplnili zástupcovia približne 150 domácností. Žiaci na základe výsledkov prieskumu vybrali energiu, ktorej obyvatelia míňajú najviac, a vyzdvihovali možnosti jej šetrenia. Rovnako propagovali druh energie, ktorú obyvatelia obce dnes využívajú najmenej – slnečnú energiu. V nadväznosti na tieto aktivity žiaci zorganizovali počas akcie v obci aj výstavu v kultúrnom dome, ktorou opäť apelovali na obyvateľov obce, aby sa zamysleli nad potrebou šetriť energiu vo svojej domácnosti, obci a na Zemi. Za mimoriadne zapojenie a úzku spoluprácu realizátorov kampane s miestnou komunitou patrí pani učiteľke a žiakom osobitné uznanie.


Škola: Základná škola, Svrčinovec

Názov projektu: Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?
Autor/ka: Mgr. Martina Kullová

Žiaci zo ZŠ vo Svrčinovci pod vedením pani učiteľky Martiny Kullovej zrealizovali vo svojej obci kampaň s názvom Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?, ktorá mala preventívny charakter a ktorej cieľom bolo naučiť ostatných žiakov a komunitu šetriť, zmeniť svoje správanie a byť vnímavejší k životnému prostrediu. Pre zapojenie ostatných žiakov školy uplatnili realizátori kampane metódu partnerského vyučovania, kedy vytvorili na škole energetickú triedu a mladším spolužiakom zadali aj domácu úlohu – realizovať u seba doma malé energetické opatrenia. Verejnosť o prebiehajúcej kampani informovali prostredníctvom svojej webovej stránky a Svrčinovského spravodaja. Svojich rodičov deti zapojili do energetických opatrení v domácnosti. Na ZRPŠ potom pani učiteľka zisťovala, či si všimli, že ich deti doma realizujú takéto opatrenia a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Realizátorom kampane sa podarilo skutočne zapojiť komunitu a prostredníctvom vrstovníckeho vzdelávania efektívne vtiahnuť do deja aj ostatných žiakov školy.

Víťazi Súťaže v rámci modulov

MODUL ŠKOLA V AKCIIŠkola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Názov príspevku: Nelikvidujme, recyklujme!

Autor/autori: Mgr. Darina Drusová

V rámci aktivity s príznačným názvom Nelikvidujeme, recyklujeme! mali žiaci zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej možnosť byť pútavou formou informovaní o dôsledkoch vylievania použitého oleja do vodovodných a kanalizačných sietí. Zároveň bola zriadená ekohliadka, úlohou ktorej bolo v stanovenom čase odoberať použitý kuchynský rastlinný olej od žiakov a zaznamenávať jeho prinesené množstvo. V rámci aktivity sa konala aj súťaž o najlepšieho zberateľa a najkrajší leták. Pozitívnou stránkou je najmä zapojenie širokej verejnosti a rodičov ako aj realizácia počas celého školského roka.


Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce

Názov príspevku: Tma zbližuje
Autor/autori: Mgr. Lenka Paľová


Žiaci, rodičia aj učitelia mali možnosť na vlastnej koži zažiť, že „tma zbližuje“. Počas dňa ZRPŠ žiaci ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach navštívili každú triedu, aby pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej informovali o možnostiach šetrenia energie. Vyzvali všetkých, aby 30. novembra (Deň nenakupovania) zostali doma a strávili tak spoločné chvíle v kruhu svojich blízkych, a to bez elektrickej energie. Mnohí sú len veľmi málo informovaní o jednoduchých energetických opatreniach, ktoré sa dajú realizovať v domácnostiach, ako aj o zmene konzumného spôsobu života ľudí, náročného na spotrebu a zdroje energie. Táto aktivita mala ukázať, že aj malé energetické opatrenia majú zmysel a môžu byť zároveň aj príjemné.


Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Názov príspevku: Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!
Autor: Mgr. Darina Drusová


Tím pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom zrealizoval energetické opatrenie, ktorým dokážu ušetriť skoro 180 eur ročne. Energetické opatrenie je založené na využívaní inovatívnych, ekologických a ekonomických zariadení vysokej energetickej efektívnosti - solárnych nabíjačiek a multifunkčného zariadenia detekujúceho a stabilizujúceho veľkosť pretekajúceho elektrického prúdu spotrebičmi zabezpečujúceho vypnutie spotrebičov ponechaných v pohotovostnom režime a slúžiaceho aj ako prepäťová ochrana. Projekt je inovatívny nielen z hľadiska prepojenia viacerých vyučovacích predmetov, ale zapája aj kreatívne myslenie jeho realizátorov.


Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce

Názov príspevku: Každú sekundu jedna kvapka
Autor: Mgr. Lenka Paľová


Realizácia tohto energetického opatrenia sa začala zistením východiskového stavu úniku vody z opotrebovaných vodovodných batérií. V ďalšej fáze žiaci zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej na hodinách fyziky merali, zisťovali a zapisovali, koľko kvapiek kvapká z týchto batérií za časové obdobie jeden rok, čo činilo 75,7 m3 vody. Vďaka podpore EkoFondu, rodičov žiakov, ale aj informovaniu zo strany detí o problematike úniku vody sa podarilo docieliť nielen výmenu starých batérií za nové, ale aj obnovu hygienických zariadení.

Škola: Evanjelická spojená škola, Martin

Názov príspevku: Economy light
Autor: Mgr. Dušan Haško


Žiaci 9. ročníka z Evanjelickej spojenej školy v Martine pod vedením pána učiteľa Dušana Haška prepočtom potvrdili správnosť teoretickej úspory pri výmene starých žiaroviek za ekologické LED žiarovky, pokusom overili reálnu úspornosť LED svietidiel a vyrobili infoplagát, ktorý bol použitý pri informačnej kampani v škole. O priebehu jednotlivých krokov projektu rodičov i ostatných žiakov informovali prostredníctvom školského časopisu, facebookovej skupiny školy a regionálneho webu.
 

MODUL MODERNÉ VYUČOVANIE


Škola: Evanjelická spojená škola, Martin

Názov príspevku: Infostánok SAVE ENERGY
Autor/autori: Mgr. Dušan Haško


V priestoroch telocvične Evanjelickej spojenej školy v Martine zrealizovali žiaci spolu s pánom učiteľom Dušanom Haškom jedinečný infostánok, kde prezentovali množstvo rozmanitých aktivít. Okrem príručky pre domácnosti s tematikou šetrenia energie v meste i domácnostiach, ktorú vytvorili na hodinách prírodovedy, prebehol v tomto stánku aj kvíz koncipovaný na hodine informatiky, ako aj prezentácia posterov žiakov o možnostiach šetrenia energie v domácnostiach. Zaujímavým vstupom bola aj prezentácia solárneho panelu. Projekt, ktorý dokázal naplno využiť možnosti vyučovacích predmetov.

Škola: Základná škola, Kulíškova, Bratislava

Názov príspevku: Príbeh z mestečka Šetríme energiou
Autor/autori: Mgr. Antónia Mišeková


Aktivita, ktorá spája detskú predstavivosť a vzdelávanie v oblasti šetrenia energie a jej obnoviteľných zdrojov. Žiaci zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave pod vedením pani učiteľky Antónie Mišekovej vlastnoručne postavili realistickú maketu „mesta budúcnosti“, ktoré nazvali „Šetríme energiou“. Súčasťou projektu bola aj naratívna časť, kedy deti rozprávali vlastné príbehy odohrávajúce sa v tomto mestečku motivované príbehmi vydanými Európskou komisiou. Mestečko, v ktorom z neba padajú len snehové vločky z recyklovaných materiálov...

Škola: Základná škola, Mierové námestie, Handlová

Názov príspevku:  Naša energia
Autor: Mgr. Iveta Jakubová


Projektové vyučovanie pani učiteľky Ivety Jakubovej je zamerané na motiváciu detí vyhľadávať informácie o energii a dôvodoch plytvania energiou nielen v slovenskom, ale aj cudzom jazyku a na ilustráciu toho, akým šikovným a užitočným spôsobom je možné nadobudnuté teoretické vedomosti kreatívne uplatniť v praxi. Žiaci zo ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej si potom v skupinách prezentovali to, čo spoločne vytvorili napr. model mesta, rolové hry, plagát  alebo súťaž. Pri projekte si tak rozvíjali aj podnikateľské myslenie, zodpovednosť či schopnosť pracovať v tíme a uvedomili si ekologickú ale aj finančnú dôležitosť šetrenia energie.

Škola: Základná škola, Svrčinovec


Názov príspevku:  Energia a ekológia v našej dedine
Autor: Mgr. Martina Kullová


Cieľom aktivity pani učiteľky Martiny Kullovej a žiakov zo ZŠ v Svrčinovci bolo zdokumentovať, aké druhy energie využívajú obyvatelia Svrčinovca, zistiť aké je ich povedomie o ekológií a sprostredkovať túto informáciu. Prostredníctvom rôznych kreatívnych činností (prezentácie) a jednoduchých štatistických nástrojov, ako je napríklad anketa, poukázali na devastačný účinok smogu a kyslých dažďov. To všetko prostredníctvom partnerského vyučovania, kedy žiaci vyššieho ročníka tlmočili informácie žiakom ročníka nižšieho. Výsledky skúmania odovzdali prostredníctvom tlače aj širšej verejnosti.

Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce


Názov príspevku: Návšteva
Autor: Mgr. Lenka Paľová


Mladé ekologičky zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach si pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej pripravili pre deti v materských škôlkach vlastné divadielko o neposlušných deťoch, ktoré sa nevedia správať. Ukázali im, ako také neposlušné deti nechávajú pustenú vodu, nezhasínajú svetlo, netriedia odpad alebo odhadzujú odpadky na zem. Cieľom bolo, aby si aj najmenší osvojili každodenné návyky umožňujúce šetrenie energiami už od útleho veku. Ďalšia fáza je príprava osvetových letáčikov. Aktivita vyzdvihuje rovesnícke vzdelávanie a u detí, ktoré sa na chvíľu stanú hercami, buduje sebavedomie.


Škola: Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Názov príspevku: Slnečné Ekomesto Prešov
Autor: PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.


Spoluprácou profesorov so študentmi z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove pod vedením pani profesorky Ivety Štefančínovej vznikla nápaditá aktivita integrujúca poznatky a zručnosti z fyziky, chémie a slovenského jazyka a literatúry. Cieľom bolo priblížiť alternatívne zdroje energie. Výsledkom je súbor aktivít vrstovníckeho vzdelávania medzi prímou a žiakmi druhého ročníka, v rámci ktorého sa udiali aktivity ako tvorba a prezentácia pracovného listu ozrejmujúceho chemické a fyzikálne javy, žiacka konferencia spojená s prezentovaním modelov ekologických domov a diskusia o šetrení energie v domácnostiach.


Škola: Základná škola, Lieskovec

Názov príspevku: Ekoreklamy - LEGO animácie
Autor: Mgr. Lenka Hudecová


Žiaci 1. stupňa ZŠ v Lieskovci spoločne s pani učiteľkou Lenkou Hudecovou vytvorili 4 krátke jedinečné a podnetné animované filmy pomocou lega, ktoré majú nielen vzdelávaciu, ale aj umeleckú hodnotu. Videá prinášajú témy úniku tepla, plytvania vody, recyklácie odpadu, či šetrenia elektrickej energie netradičným spôsobom - od tvorby príbehu k samotnej realizácii, zahŕňajúc aj obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí, rozvoj zručnosti, logiky, predstavivosti a vytvorenie finálneho produktu krok za krokom.

Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš

Názov príspevku: Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v našej triede
Autor: Mgr. Eva Brčeková


Žiaci zo ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši pod vedením pani učiteľky Evy Brčekovej v rámci predmetu výtvarná výchova zrealizovali modely bytových domov, v ktorých sa energiou šetrí a v ktorých je využívaná neefektívne. Prezentovali svoje modely, ukázali a navrhovali možnosti energetických opatrení, ktoré by bolo možné zrealizovať, prípadne poukázali na existujúce riešenia. Aktivita u detí podporuje rozvoj argumentácie s využitím konkrétnych modelov.
 

MODUL POKUSY A VIDEÁ


Škola: Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Názov príspevku: Vodná turbína
Autor/autori: Mgr. Eva Žaloudková


Aktivita, prostredníctvom ktorej pani učiteľka Eva Žaloudková zábavnou formou približuje žiakom zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči energiu vody a jej transformáciu na elektrickú energiu. Aktivity približujú nielen históriu a činnosť vodnej elektrárne v Slovenskej Ľupči, ale pozitívnym spôsobom nútia žiakov premýšľať nad otázkami súvisiacimi s jej činnosťou. To všetko s pomocou jednoduchej papierovej turbíny, ktorá je nenáročná na výrobu. Aktivita obsahuje podrobný metodologický postup.

Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Názov príspevku: Vodná turbína
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová


Prostredníctvom samostatnej prezentácie o energii a jej rôznych druhoch a pokusu, ktorý demonštruje činnosť vodnej turbíny, mali mladšie deti zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom možnosť dozvedieť sa netradičným spôsobom podané informácie od svojich starších spolužiakov pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej, a to za prítomnosti kamery... Aktivita, ktorá zapája nielen samotných žiakov do procesu výučby, ale tiež ukazuje, aký dôležitý je rovnocenný vzťah učiteľa a žiaka.

Škola: Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Názov príspevku: Vodná sopka
Autor: Mgr. Eva Žaloudková


Žiaci zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči pod vedením pani učiteľky Evy Žaloudkovej inovatívnym spôsobom získavajú vedomosti o využití geotermálnej energie, súčasťou projektu je aj pokus, ktorý za pomocou nenákladných prostriedkov ilustruje činnosť sopky. Aktivita spája vedomosti z oblasti geografie a fyziky a zábavnou formou približuje možnosti využitia geotermálnej energie.

Škola: Základná škola s materskou školou, Cádrova, Bratislava

Názov príspevku: Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku
Autor: RNDr. Viera Keszeghová


Vďaka domčekom, ktoré žiaci zo ZŠ s MŠ na Cádrovej ulici v Bratislave postavili spolu so svojou pani učiteľkou Vierou Keszeghovou z lega, mali možnosť zažiť a reálne vyhodnotiť vplyv energetického opatrenia, akým je zatepľovanie. Deti merali teplotu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, a to na príklade jednoduchých domčekov zhotovených z lega a zateplených kartónom a polystyrénom. Aktivita je veľmi názorná a inovatívna.

Škola: Základná škola, Kulíškova, Bratislava

Názov príspevku:  Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody
Autor: Mgr. Lenka Šebianová


Cieľom pokusu pani učiteľky Lenky Šebianovej je ukázať žiakom zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave, ako možno znížiť spotrebu vody v domácnosti a ako efektívne možno využiť rozdiel chemického zloženia dažďovej vody a bežnej vodovodnej vody. Okrem ekonomického aspektu je tu aj aspekt ekologický. Rovnako je pokusom možné ukázať výhodu dažďovej vody, ktorej zloženie má z hľadiska tvrdosti úplne iné kvalitatívne vlastnosti.

Škola: Evanjelická spojená škola, Martin

Názov príspevku: Vplyv vonkajších podmienok na produkciu napätia solárneho článku
Autor: Mgr. Dušan Haško


Výsledkom pokusu realizovaného žiakmi 9. ročníka z Evanjelickej spojenej školy v Martine je video, z ktorého teoretické závery je možné využiť v reálnom živote pri inštalácii solárnych článkov s cieľom dosiahnutia ich väčšej efektívnosti a teda aj návratnosti vynaloženej investície pri výrobe elektrickej energie. Pokus bol zrealizovaný pod vedením pána učiteľa Dušana Haška v rámci kampane školských solárnych dní a poukazuje na závislosť medzi veľkosťou napätia produkovaného solárnym článkom a zmenou vonkajších podmienok prostredia.

Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice

Názov príspevku: Energetická továreň
Autor: Ing. Iveta Petíková
 

Pokusmi realizovanými pod vedením pani učiteľky Ivety Petíkovej boli žiakom zo Súkromnej ZŠ s MŠ v Košiciach priblížené rôzne druhy a premeny energie. Prvý pokus približuje činnosť vodného mlyna a poukazuje na alternatívne využitie vody, druhý ilustruje využitie geotermálnej energie, a napokon tretí demonštruje zotrvačník. Názorný a metodologicky veľmi dobre spracovaný projekt, ktorý deťom s autizmom dopomôže pochopiť nielen rôzne druhy energie a fyzikálne javy, ale podporí aj rozvoj ich predstavivosti a tvorivosti.

Škola: Základná škola s materskou školou, Pliešovce

Názov príspevku: Ako šetríme - nešetríme elektrickú energiu
Autor: RNDr. Anna Macková


Pokus realizovaný žiakmi so ZŠ s MŠ v Pliešovciach pod vedením pani učiteľky Anny Mackovej poukazuje na plytvanie energiou v každodennom živote, a to na príklade bežného spotrebiča, akým je osobný počítač. Pokus kombinuje viacero činností a prínosom je aj jeho vyhodnotenie. Z údajov získaných počas merania príkonu energie počítača v rôznych režimoch – zapnutý, uspatý, vypnutý, vytiahnutý zo zásuvky - žiaci vypočítali, koľko energie sa dá ušetriť, keby dokázali každodenne svoj spotrebič vypínať zo zásuvky na zvolený čas. Dôležitou súčasťou bola diskusia o tom, prečo je úspora energie dôležitá pre prírodu a budúcnosť.


 Fotogalériu V. ročníka súťaže si môžete pozrieť tu.

 

Novinky

1/66
30.11.19996,746x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19999,385x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.