Domov Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Vyhodnotenie programu 2008 - 2011

Grantový program „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ bol vyhlásený v roku 2008 s cieľom podporiť úsporu energie v nevýrobných a verejných budovy, bytových a rodinných domoch s rokom výstavby do roku 1984 prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy. Schválený rozpočet na tento program bol 3 803 214 €. Schválením projektov na poslednom zasadnutí správnej rady dňa 29.6.2011 bol tento rozpočet vyčerpaný. Na priamu podporu projektov bolo rozdelených spolu 3 785 311 €.  

V programe bolo od jeho spustenia  zaregistrovaných celkovo 343 žiadostí o podporu. Na základe rozhodnutia správnej rady EkoFondu bolo podporených 110 projektov. 176 projektov bolo zamietnutých. Najčastejším dôvodom zamietnutia projektov bol nesprávny výpočet úspor, ktoré nie je možné realizáciou projektu dosiahnuť a nesprávne spracovaný tepelno-technický posudok, ktorý neobsahuje všetky výpočty potrebné na vyhodnotenie projektu.

 Ciele programu (úspory energie) sú dosahované . EkoFond je jediným fondom, ktorý doteraz podporoval prostredníctvom poskytovania nenávratných finančných prostriedkov širokú škálu cieľových skupín – od domácností (rodinné domy, bytové domy) až po verejné budovy v obciach, školy a školské zariadenia. Z hľadiska dosahovania úspor bol najúspešnejší podprogram D – Školy a školské zariadenia, v rámci ktorého sú plánované úspory vo výške 7 586 944,24 kWh/rok. Dosiahnutie najmenších úspor predpokladáme v podprograme A – Rodinné domy, celkovo 727 988,25 kWh/rok. Priemerný príspevok EkoFondu na jednu predpokladanú ušetrenú kilowatthodinu za rok je vo výške 0,30 €.

Tabuľka: Príspevok EkoFondu na dosiahnuté úspory v podporených projektoch

 Názov a číslo podprogramu Príspevok EkoFondu Predpokladaný počet ušetrených kWh/rok Príspevok EkoFondu na 1 predpokladanú ušetrenú kWh/rok
 A - Rodinné domy 99 548,12 € 727 988,25
 0,14 €
B - Bytové domy 497 908,78 € 2 238 398,00
 0,22 €
C - Nevýrobné a verejné budovy 629 034,44 € 2 123 358,96
 0,30 €
D - Školy a školské zariadenia 2 558 820,31 € 7 586 944,27
 0,34 €
 Spolu/Priemer 3 785 311,65 € 12 676 716,48
 0,30 €

Najväčší záujem prejavili žiadatelia o podprogram D – Školy a školské zariadenia a C – Nevýrobné a verejné budovy. V rámci podprogramu D bolo zároveň schválených najviac projektov (50) a bolo naň ho vynaložených najviac finančných prostriedkov (viac ako 67% z celkových finančných prostriedkov). Najmenej finančných prostriedkov bolo rozdelených na podporu projektov v podprograme A – Rodinné domy, pôvodne schválené finančné prostriedky neboli vyčerpané a boli presunuté do iného podprogramu.  

Najčastejšími žiadateľmi v programe boli obce a mestá, ktoré podali celkovo 220 žiadostí o podporu. Podľa údajov žiadateľov ovplyvňuje podpora EkoFondu celkovo 149 220 individuálnych osôb na Slovensku. Najväčší počet benefitujúcich osôb sme zaznamenali v podprograme C - Nevýrobné a verejné budovy a podprograme D – Školy a školské zariadenia.  Z hľadiska geografického rozdelenia žiadateľov sme zaregistrovali pomerne vyrovnaný počet žiadostí o podporu zo všetkých krajov.

Tabuľka: Prehľad žiadostí podľa podprogramov 2008 – 2011

 Podprogram Pôvodne schválená suma Rozdelená suma Počet prijatých žiadostíPočet schválených žiadostí
Percentuálna úspešnosť žiadateľov
A - Rodinné domy 199 582
99 548
 6034
56,67
B - Bytové domy 497 909
497 909
 168
 50
C - Nevýrobné a verejné budovy 1 204 448
 629 033
 113 18 15,93
D - Školy a školské zariadenia 1 883 372
 2 558 820
 154 50 32,47
 SPOLU3 785 311
3 785 311
 343 110 32,07

Príspevok EkoFondu tvorí v priemere 30% celkových nákladov na projekt. Finančný príspevok bol žiadateľom vyplácaný v dvoch splátkach – 1.splátku vo výške 30% schváleného finančného príspevku obdržia po zrealizovaní energetických opatrení (dokladom sú faktúry a certifikát energetickej hospodárnosti), 2. splátku vo výške 30% schváleného finančného príspevku obdržia po 1 roku od rekonštrukcie po zdokladovaní dosiahnutých úspor.

Novinky

1/66
30.11.19995,863x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19998,826x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.