Domov Grantové programy

Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel


Vyhlásenie samostatného programu 03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ) plynule nadväzuje na doteraz EkoFondom poskytovanú podporu na inštaláciu inovatívnych technológií na báze zemného plynu. Cieľom programu je podporiť čo najrozsiahlejšiu inštaláciu PTČ, ktoré sú ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi a zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto technológii a jej ekonomických a ekologických výhodách.

Veríme, že rozšírenie používania PTČ vo verejných budovách, sociálnych zariadeniach, ale aj v bytových domoch bude inšpiratívnym príkladom pre partnerov zo súkromného a inštitucionálneho prostredia a pomôže zvýšiť informovanosť verejnosti o ekonomických a ekologických výhodách tohto inovatívneho vykurovacieho zariadenia.
 
Podpora v programe je určená najmä mestám a obciam na Slovensku, ktoré sa môžu vďaka získaniu finančného príspevku na nákup PTČ až 60% z jeho ceny resp. 19 200 € správať ekologickejšie a dlhodobo profitovať z úspor spotrebovanej energie. V programe je možné žiadať o podporu na inštaláciu jedného alebo viacerých plynových tepelných čerpadiel do celkovej výšky max. 48 000 €. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci a prevádzkovatelia nebytových a verejných budov, sociálne a charitatívne zariadenia v pôsobnosti samospráv, financované z verejných zdrojov, nadácie, neinvestičné fondy, občianske združenia alebo neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, spoločenstvá vlastníkov bytov.

Program 03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel je rozdelený do dvoch podprogramov:
03/A Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)
03/B  Plynové tepelné čerpadlá využívané na vykurovanie a chladenie (napr. v školách, obytných budovách alebo nemocniciach)


Základné informácie o PTČ

Prehľad podporených projektov nájdete na podstránke Schválené žiadosti

Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z neinvestičného fondu EkoFond, n.f.


V súčasnosti nie je v grantovom programe 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Novinky

1/66
18.12.20152,019x zobrazené
Mesto Myjava získalo od EkoFondu v rámci programu 02 Zlepšovanie energetických vlastností budov finančný príspevok vo výške 28 510 € na

Médiá

1/34
21.11.20135,911x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...